Chương trình dự bị trường cao đẳng Quốc Tế QUT

Chương trình dự bị Đại học Tiêu Chuẩn và Mở rộng

Các chương trình dự bị Đại học của Trường Quốc tế giúp giới thiệu cuộc sống đại học một cách tuyệt vời. Chương trình được thiết kế để giúp học sinh hoàn thành bậc học phổ thông 11 hay 12 (hay tương đương) để đáp ứng các điều kiện về học thuật hay ngôn ngữ để được nhận vào một khóa học cấp bằng đại học. Học sinh hoàn tất Chương trình dự bị đáp ứng các điều kiện đầu vào cho một khóa học cử nhân bảo đảm được nhận vào năm đầu của khóa học cử nhân.

Chương trình dự bị mở rộng (một năm) dành cho học sinh cần hỗ trợ thêm về ngôn ngữ và học lực.

Học sinh sẽ chọn khóa học mong muốn trước khi bắt đầu học Chương trình dự bị tuy nhiên cũng có thể thay đổi lựa chọn của mình khi đang học chương trình dự bị.

Bằng Cao Đẳng liên thông

Chương trình lấy bằng Diploma Đại Học tương đương như năm đầu của chương trình cử nhân ở QUT và được thiết kế cho học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học nhưng không đáp ứng đủ điều kiện đầu vào học lực hay/và tiếng Anh cho một chương trình đại học.

Trường Quốc Tế  QUT có khóa Diploma về Thương Mại, Tin Học (IT) và Công Nghệ Sáng Tạo. Học sinh học lấy bằng Diploma đại học có lợi thế vì lớp ít người, được dạy nhiều giờ hơn và được hỗ trợ tiếng Anh suốt trong chương trình.

Học sinh hoàn tất chương trình này được vào năm hai của khóa học lấy bằng Kinh doanh và IT.  Học sinh của Khóa Diploma Đại học trong ngành Công Nghệ Sáng Tạo có thể chọn vào học một trong 10 chương trình cử nhân; tuy nhiên điều kiện GPA và thời gian khóa học lấy bằng có thể thay đổi tùy theo chương trình được chọn.

Chứng Chỉ Dự Bị Đại học

Chương trình chứng Chỉ Dự Bị Đại Học (UCTP) được thiết kế cho học sinh muốn nâng cao tiếng Anh để đáp ứng các điều kiện của khóa học đại học hoặc cao học.  Học sinh cũng có thể đăng ký khóa học này để đủ điều kiện được nhận vào chương trình đại học.

Có 2 lớp (Lớp A và lớp B) trong chương trình UCTP.  Lớp A dành cho học sinh hội đủ điều kiện đầu vào về học lực nhưng chưa đạt được điểm tiếng Anh; Lớp B dành cho học sinh đạt được hội đủ điều kiện đầu vào về học lực nhưng chưa hội đủ các tiêu chí cần thiết.

Lớp A: Học sinh đạt điểm 6.0 IELTS (không có điểm thành phần nào dưới 5) đủ điều kiện để được nhận

Lớp B: Học sinh đạt điểm 6.5 IELTS (không có điểm thành phần nào dưới 6) đủ điều kiện để được nhận

Sau khi hoàn tất chương trình, học sinh được cấp Chứng Chỉ do Đại Học cấp.

Dự Bị Cao Học Kinh Doanh

Chương trình này dành cho học sinh hội đủ điều kiện học thuật của chương trình Thạc Sĩ nhưng không đủ điều kiện tiếng Anh là  6.5  IELTS (không có điểm thành phần nào dưới 6) .

Chương trình Dự bị Cao học Kinh doanh chỉ dành cho một số học sinh chuyên ngành Kinh Doanh.

Học sinh có điểm điểm 6 IELTS (không có điểm thành phần nào dưới 5) đủ điều kiện cho chương trình dự bị Kinh doanh Cao học. Trong học kỳ đầu tiên, học sinh trong chương trình dự bị này học 2 lớp ngôn ngữ và 2 lớp Kinh doanh cấp cao học.

Dự Bị Cao Học Tin Học

Chương trình này dành cho học sinh hội đủ điều kiện học thuật của chương trình Thạc Sĩ nhưng không đủ điều kiện tiếng Anh là 6.5 IELTS (không có điểm thành phần nào dưới 6) .

Học sinh đạt điểm 6 IELTS (không có điểm thành phần nào dưới 5) đủ điều kiện để được nhận vào:

Thạc Sĩ Công Nghệ Thông Tin
Thạc Sĩ Công Nghệ Thông Tin (Nâng Cao)
Thạc Sĩ Quản Lý Quy Trình Doanh

Trong học kỳ đầu tiên, học sinh trong chương trình dự bị này học 2 lớp ngôn ngữ và 2 lớp Công Nghệ Thông Tin cấp cao học.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN